OK1KHL - Homepage OK1KHL - Homepage ČRK
 Dnešní datum: 25. 07. 2024  
"Holice 2024": 23.–24. 8.             
   
  Hlavní nabídka
Hlavní stránka
Fotografická galerie
Zajímavé odkazy
Ankety
Download
Zasílání novinek
Internetové fórum OK1KHL

Kontakty na OK1KHL

  Rubriky

  FotoGalerie
Holice 2012 - 16
předávání cen
zobrazení: 4528
známka: 0

2005

Zpět Panelová diskuse na setkání v Holicích

Vydáno dne 03. 08. 2005 (12585 přečtení)

Dokumenty pro konferenci IARU Region I v Davosu 11. až 16. září 2005 byly zpřístupněny, jakmile je ČRK obdržel, a zájemce je najde ve třech obsáhlých souborech (roztříděné do agend C3, C4 a C5 tak, jak budou projednávány) na adrese http://www.crk.cz/CZ/AKTZC.HTM spolu s adresami manažerů, jimž lze k agendám zaslat podnět. Výkonný výbor ČRK dne 26.7. také rozhodl, že jako další prostor pro uplatnění názorů radioamatérské veřejnosti uspořádá ke konferenci v Davosu panelovou diskusi na celostátním setkání radioamatérů v Holicích v sobotu 27.8. od 10:00 do 12:00 hod ve velkém sále kulturního domu.


Konference IARU Region I, Davos 11. až 16. září 2005

Zástupcem radioamatérů na mezinárodní úrovni je Mezinárodní radioamatérská unie (IARU). Unie jako celek ovlivňuje dění celosvětové, především při příležitosti mezinárodních radiokomunikačních konferencí pořádaných Mezinárodní telekomunikační unií (ITU) – poslední takovou konferencí byla WRC 2003 v Ženevě.

IARU je rozdělena do tří regionů (stejně, jako ITU). Právě regionům IARU příslušejí rozhodnutí, která každodenní život radioamatérů ovlivňují velmi bezprostředně, neboť regiony jsou blízko jejich problémům i vlivu, a také blíže regionálním a národním telekomunikačním administrativám. Proto je úkolem regionálních orgánů IARU koordinovat největší objem mezinárodních radioamatérských agend. Pro příklad uveďme bandplány v rámci mezinárodních přídělů kmitočtů, alokaci a ochranu kmitočtů speciálních druhů provozu, kmitočtovou koordinaci neobsluhovaných zařízení, podmínky mezinárodních závodů, politiku vůči EU a CEPT atp.

Informace o IARU najde zájemce na WWW stránkách ČRK http://www.crk.cz/CZ/VIARUC.HTM.

Česká republika spadá jako člen ITU i IARU do I. Regionu. Spolu s ní tam náleží země Evropy, Afriky, blízkého Východu, asijská část Ruské federace i asijské země bývalého SSSR. Místem přijímání vrcholných rozhodnutí jsou konference I. Regionu IARU, které se scházejí obvykle jednou za tři roky. Poslední konference se konala v roce 2002 v San Marinu, aktuálně se připravuje konference svolaná na letošní září do švýcarského Davosu. Rozhodnutí přijímají plenární zasedání konferencí.

Radioamatéři z OK mají často mnoho námětů, jak změnit nebo obohatit mezinárodní radioamatérské dění. Typicky třeba v oblasti VKV/UKV závodů a dalších aktivit, kde patří značka OK k těm s nejdelší a nejsilnější tradicí v Evropě. V převážné většině případů takové náměty spadají právě do kompetence regionálních konferencí IARU.

Správná cesta pro takový návrh by měla začít tím, že ho autor předá příslušnému odbornému manažerovi ČRK (typicky: KV či VKV manažerovi). Manažer věc projedná v odpovídající odborné pracovní skupině ČRK, a v případě souhlasného stanoviska dále postoupí radě ČRK. Rada pak návrh vtělí (nebo nevtělí) do konečného souboru návrhů a stanovisek, která bude ČRK na konferenci obhajovat. Se svými návrhy pro konference ovšem přicházejí také radioamatéři jiných zemí. A jejich návrhy našim amatérům vyhovovat mohou, ale také třeba vůbec nemusejí. Proto je neméně podstatné sledovat i návrhy vzcházející z jiných národních organizací a z regionálních pracovních skupin IARU.

ČRK již před poslední konferencí vystavil připravené agendy a návrhy k veřejné diskusi na svých internetových stránkách. Stalo se tak i letos. Dokumenty byly zpřístupněny, jakmile je ČRK obdržel, a zájemce je najde v třech obsáhlých souborech (roztříděné do agend C3, C4 a C5 tak, jak budou projednávány) na adrese http://www.crk.cz/CZ/AKTZC.HTM spolu s adresami manažerů, jimž lze k agendám zaslat podnět. Výkonný výbor ČRK dne 26.7. také rozhodl, že jako další prostor pro uplatnění názorů radioamatérské veřejnosti uspořádá ke konferenci v Davosu panelovou diskusi na celostátním setkání radioamatérů v Holicích v sobotu 27.8. od 10.00 hod.

Český radioklub se na práci konferencí (i orgánů a pracovních skupin I. Reg.IARU) podílí na velmi solidní úrovni, máme-li na mysli tradiční radioamatérské agendy – KV, VKV, ARDF či HST. O dost horší je situace v agendách speciálnějších či aktuálnějších. Typickým příkladem je monitoring - monitorovací služba IARU. Služba má za úkol sledovat, dokumentovat a oznamovat zneužívání amatérských pásem profesionálními službami i neautorizovanými uživateli, a je tedy pro radioamatérskou komunitu nesmírně potřebná. Najít vhodného manažera v OK se však radám ČRK posledních několika volebních období - vzdor dost intenzivní snaze - nezdařilo. Neméně naléhavé jsou otázky elektromagnetické slučitelnosti, která má pro nás v poslední době zejména podobu celosvětového souboje s prosazováním datových přenosů po energetických sítích (PLC). Ani zde jsme zatím s nalezením funkčního koordinátora neuspěli.

Že se u nás nedaří najít manažery těchto agend, není až tak překvapivé. Předpokládají důkladnou orientaci v oboru, která přesahuje kvalifikaci jen amatérskou, solidní aktivní znalost angličtiny slovem i písmem, zkušenosti se zápasem s tuzemskou byrokratickou hydrou, strategickou obratnost odpovídající reálné sile jednací pozice zájmového spolku i potřebnou míru loajality vůči tomuto spolku. Po lidech takových kvalit je v naší – stále ještě se transformující – společnosti největší poptávka, a tak se nelze divit, že i ti z nich, o jejichž silném vztahu k radioamatérskému koníčku nelze pochybovat, dají nakonec přednost profesionálnímu nasazení. Přesto v hledání nesmíme ustat, a i tento bulletin je výzvou a prosbou o spolupráci.

Právě pracovní skupina I.Reg.IARU pro elektromagnetickou slučitelnost, EUROCOM, je příkladem dobré a efektivní práce IARU pro radioamatéry. S bulletiny EUROCOM naše čtenáře ostatně pravidelně seznamujeme na WWW stránkách ČRK (http://www.crk.cz/CZ/AKTZC.HTM). Daří se jí navazovat kontakty v Evropském parlamentu i v Evropské komisi, a pozici národních organizaci IARU při vyvíjení tlaku na národní telekomunikační administrativy velmi usnadňuje tím, že paralelně podněcuje srovnatelné přístupy unijních orgánů. Bylo by skvělé, kdyby se radioamatérské komunitě v OK podařilo demonstrovat svou hrdost a ambice tím, že se doma i na mezinárodním poli dokáže na této práci podílet.

Komise C3 – Administrativní a organizační

Přehled projednávané agendy je uveden v dokumentu DV05_C3_01. Jde především o zprávy o činnosti jednotlivých pracovních skupin a návrhy jejich nových vedoucích. Dále bude projednávat některé drobné úpravy stanov, včetně výše příspěvků. Dokumenty označené „I“ mají informativní charakter. V následujícím jsou uvedeny některé z těchto dokumentů.

Zpráva o aktivitách a činnosti IARU R1 jako celku je obsažena v dokumentu DV05_C3_02.

Zpráva o činnosti IARU-MS WG je obsažena v dokumentu DV05_C3_15. Bohužel do činnosti této pracovní skupiny je zapojeno jen 6 organizací z 87, které v regionu 1 jsou. ČRK pak, v mnohých případech pro zcela negativní postoj k této činnosti, se nepodařilo do její práce zapojit.

Zpráva o činnosti pracovní skupiny EMC je obsažena v dokumentu DV05_C3_04. Činnost této skupiny je důležitá pro ochranu amatérských kmitočtů. Činnost směřovala především do standardizace EMC, ochrany před PLT a revize směrnic EMC. Práce probíhaly především v CISPR, kde je IARU přidruženým členem. IARU se též stala členem ETSI. V tomto směru je nutná i spolupráce na národních úrovních. Je nutno najít cesty, jak ukázat praktické EMC problémy povolovacím orgánům, výrobcům i ostatním. Dokument obsahuje i předběžnou agendu pro zasedání této pracovní skupiny během konference.

Zpráva o činnosti pracovní skupiny EUROCOM je obsažena v dokumentu DV05_C3_06. Činnost této pracovní skupiny se v uplynulých třech letech zaměřila na dvě věci: komunikaci po elektrovodní síti (PLT) a novou směrnici EMC a je směrována především k Evropské komisi. Dokument uvádí historii činností v těchto oblastech. Je nutno si uvědomit, že z PLT se stala ryze politicko obchodní záležitost, kterou podporuje Evropská komise. Dále jsou uvedeny texty dokumentů, které se podařilo do různých norem či dokumentů prosadit. Další činnost pak směřovala k WRC-07, k harmonizaci 300 kHz úseku pro amatérskou službu v pásmu 40 m.

K stěžejním dokumentům patří návrh USKA - dokument DV05_C3_48. USKA navrhuje ustavení 5 – 7 členné skupiny, která by sledovala vývoj širokopásmových systémů, jako je PLT a navrhovala účinné postupy pro jednotlivé členské organizace IARU R1, které by přispívaly k účinné obraně amatérských pásem.

Komise bude též doporučovat, kde se bude konat konference v roce 2008. Jsou dvě pozvání:
  • Od chorvatské organizace - dokument DV05_C3_39 a
  • od libanonské organizace - dokument DV05_C3_46.

Komise C4 – HF

Přehled projednávané agendy je uveden v dokumentu DV05_C4_01. Jde především o zprávu současného vedoucího pracovní skupiny a úpravu současného bandplánu.

Základem je zpráva prozatímního vedoucího KV komise DV05_C4_04. Tato zpráva se především opírá o zprávu ze zasedání KV komise ve Friedrichshafenu v červnu 2004. Stěžejním bodem je přijetí nové verze KV bandplánu, založeném na šíři spektra. Tato problematika se vleče již řadu let. Konference v San Marinu v roce 2002 pak přijala tyto nové principy. Na zasedání ve Friedrichshafenu skupina, která na nové variantě pracovala, předložila nový návrh. Bylo konstatováno, že nebylo splněno základní zadání a byly stanoveny základní principy:

  • CW spojení jsou možná v celém pásmu s výjimkou IPB segmentů.
  • Telefonie je omezena na konkrétní fone úseky.
  • Digitální módy jsou omezeny na konkrétní úseky pro digitální módy.
V bodě 6 zápisu z Friedrichshafenu je pak uvedeno, proč to tak má být. Z tohoto pohledu je pak nutno posuzovat návrhy, které bude komise posuzovat. Tyto a další principy jsou obsaženy v dokumentu, který předkládá NRRL DV05_C4_11 a měl by být výchozí pro případné schválení úpravy bandplánu!

Z výše uvedeného pohledu opět neobstojí bandplán, který předkládá pracovní skupina pro bandplán v dokumentu DV05_C4_13. Základní principy pak splňuje návrh, který předkládá NRRL v dokumentu DV05_C4_12.

K výhledovým plánům patří dokument DV05_C4_19 syrské organizace. Jde o rozšíření kmitočtového přídělu v pásmu 10 MHz a získání přídělu v pásmu 5 MHz. (V některých zemích je v této kmitočtové oblasti povoleno několik kanálů.)

Ochrany amatérských pásem se týká dokument DV05_C4_10 norské organizace. V dokumentu se poukazuje na to, že vojenské organizace a seskupení používají tzv. „Over The horizont Radars“, které pracují i v exkluzivních radioamatérských pásmech. Je zapotřebí, aby IARU na tyto organizace působilo, aby se amatérským pásmům vyhnuly.

Ostatní dokumenty KV komise již nejsou tak zásadní.

Komise C5 – VHF-UHF-Microwave

Většinu dokumentů lze zařadit do tří skupin: závody a soutěže, kmitočtové plány, ochrana amatérských pásem.

Závody a soutěže

V dokumentu DV05_C5_03 navrhuje EDR, aby u VKV závodů platilo pravidlo, že deníky je nutno zaslat ve formátu EDI, nebo, pokud jsou v papírové formě, pak pouze psané ručně. V dokumentu DV05_C5_08 navrhuje EDR, aby při vyhodnocování závodů na VKV nebylo hodnoceno za chybu pokud u protistanice není / p, neboť není jisté, zda to stanice skutečně dávala, Dále navrhuje, aby bylo možno zasílat deníky v elektronické formě přímo vyhodnocovateli. V dokumentu DV05_C5_11 navrhuje EDR sjednocení podmínek pro závody ve 2 a 6 m a doplnění všeobecných podmínek např. o pravidlo, že pokud bude stanice udávat reporty pouze 59(9), bude diskvalifikována. Zde je nutno poukázat na skutečnost, že návrhy ohledně deníků, předkládal ČRK na minulé konference a i delegátem EDR byly zamítnuty. V dokumentu DV05_C5_37 navrhuje ZSR drobné úpravy pravidel závodů IARU R1 a způsobu jejich vyhodnocování. Doporučuje bodové zvýhodnění za spojení v pásmech 47 GHz a vyšších.

Kmitočtové plány

Pokud jde o kmitočtové plány jde většinou o drobné úpravy (alokace) pro jednotlivé druhy činností. V dokumentu DV05_C5_38 doporučuje DARC, aby nebyly činěny žádné změny v úsecích pro aktivitu v pásmech 76 a 242 GHz, neboť současní uživatelé nemají žádné problémy..
Naproti tomu vedoucí komise, PA0EZ v dokumentu DV05_C5_25 navrhuje změnu v pásmu 76 GHz.

Ochrana amatérských pásem
V dokumentu DV05_C5_06 RSGB uvádí že ve většině mikrovlnných pásem má amatérská služba příděl na sekundární bázi. A i tam, kde je na tom lépe, musí trpět rušení od prostředků ISM. To vede k nebezpečí omezení amatérského vysílání v pásmech 420 MHz až 10 GHz. V poslední době je pak tlak i na pásma 24 nebo 76 GHz. RSGB navrhuje postupy, které by vedly k vzájemné informovanosti v rámci IARU a společné obraně radioamatérských pásem.
V dokumentu DV05_C5_13 RSGB podává obsáhlou informaci o potenciálním nebezpečí od chystaného evropského radionavigačního systému Galileo, který má pracovat v pásmu 1,2 GHz. Uvádí se historie celého projektu.

Zájemci, kteří mají problémy se stahováním velkých souborů ze stránek ČRK, mohou se s některými dokumenty seznámit na ČRK-fóru http://forum.crk.cz/viewforum.php?f=1, kam je uložil Jára, OK8YD.


Související články:
HOLICE 2024 — 34. međunarodni susret radioamatera (14.02.2024)
HOLICE 2024 — Das 34. Internationale Zusammentreffen der Funkamateuren (14.02.2024)
HOLICE 2024 — 34st International Radio-amateur Meeting (14.02.2024)
34. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2024 (14.02.2024)
33. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2023 (19.03.2023)
32. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2022 (01.04.2022)
COVID-19 a HOLICE (16.08.2021)
31. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2021 (05.07.2021)
31. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2021 (17.03.2021)
Mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2020 (16.05.2020)
Ohlédnutí za 30. mezinárodním setkáním radioamatérů očima účastníků (05.11.2019)
30. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2019 (22.05.2019)
Rezervační systém prodejních míst na bleším trhu mezinárodního setkání radioamatérů HOLICE 2019 (03.03.2019)
Termíny setkání v roce 2019 (26.02.2019)
Návštěvnost programu Holice 2018 (03.09.2018)
Ohlédnutí za 29. mezinárodním setkáním radioamatérů očima účastníků (02.09.2018)
29. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2018 (14.06.2018)
Termíny setkání v roce 2018 (27.01.2018)
Ohlédnutí za 28. mezinárodním setkáním radioamatérů očima účastníků (02.09.2017)
Reportáž z 27. mezinárodního setkání radioamatérů 2016 (15.05.2017)
28. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2017 (18.03.2017)
Termíny setkání v roce 2017 (30.10.2016)
HOLICE 2016 - práce s mládeží a expozice elektro a radio kroužků (03.09.2016)
Ohlédnutí za 27. mezinárodním setkáním radioamatérů očima účastníků (30.08.2016)
27. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2016 (06.03.2016)
Termíny setkání v roce 2016 (19.10.2015)
Ohlédnutí za 26. mezinárodním setkáním radioamatérů (25.09.2015)
Společná expozice elektro a radio kroužků Holice 2015 (26.08.2015)
Společná expozice elektro/radio kroužků na mezinárodním setkání radioamatérů Holice 2015 (23.07.2015)
26. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2015 (12.05.2015)
Termíny setkání v roce 2015 (20.01.2015)
Ohlédnutí za 25. mezinárodním setkáním radioamatérů (30.09.2014)
25. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2014 (17.01.2014)
Ohlédnutí za 24. mezinárodním setkáním radioamatérů (26.08.2013)
24. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2013 - program (15.01.2013)
Ohlédnutí za 23. mezinárodním setkáním radioamatérů (27.08.2012)
23. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2012 - informace k ubytování (21.07.2012)
23. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2012 - program (06.03.2012)
Ohlédnutí za 22. mezinárodním setkáním radioamatérů (06.09.2011)
Vzácná návštěva v Holicích. (31.08.2011)
22. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2011 - informace k ubytování (09.08.2011)
22. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2011 - program (10.03.2011)
HOLICE, MEKKA RADIOAMATÉRŮ (27.12.2010)
21. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2010 - program (13.06.2010)
20. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2009 - program (15.08.2009)
Ohlédnutí za „Holicemi 2008” (11.10.2008)
Holice očima možná nejstaršího účastníka (04.09.2008)
19. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2008 - program (25.08.2008)
19. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2008 - Akce v klubovnách (24.08.2008)
Q-klub AMAVET Příbram v Holicích (20.08.2008)
Vesmír v Holicích (18.08.2008)
Jak jsme začínali (15.08.2008)
19. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2008 - informace k ubytování (16.07.2008)
Australská frekvence ... (27.11.2007)
Drobné střípky z 18. mezinárodního radioamatérského setkání. (07.10.2007)
Holice 2007 jsou již minulostí. (07.10.2007)
Doplňující informace k setkání HOLICE 2007 (26.06.2007)
MEDNARODNO SREČANJE RADIOAMATERJEV HOLICE 2007 (25.06.2007)
18. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2007 (20.05.2007)
17. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2006 skončilo. (30.08.2006)
MEDNARODNO SREČANJE RADIOAMATERJEV HOLICE 2006 (04.08.2006)
Doprovodný program na setkání v Holicích (15.07.2006)
Workshop na setkání Holice 2006 (17.06.2006)
Podrobnější informace o setkání HOLICE - 2006 (03.06.2006)
Výzva autorům příspěvků do Sborníku HOLICE 2006 (29.03.2006)
Skončilo 16. mezinárodní setkání radioamatérů v Holicích (28.08.2005)
Obsah sborníku příspěvků HOLICE 2005 (18.08.2005)
Podrobnější informace o setkání HOLICE 2005 (04.08.2005)
Jak jsme začínali: Samuel Morse - průkopník digitálního provozu (27.07.2005)
Prezentace Organizací na setkání v Holicích (07.07.2005)
Prodejní výstava na setkání radioamatérů HOLICE 2005 (12.05.2005)
Mapa Holic s označeným místem setkání (20.03.2005)
Blízké okolí Holic s vyznačením RZ-Radost (20.03.2005)
Ohlédnutí za 15. mezinárodním setkáním radioamatérů HOLICE 2004 (11.03.2005)
Obsah sborníku Holice 2003 (01.01.2005)
Jak to všechno začalo (19.03.2003)

Celý článek |     
 

Zpět (klikni)

  Počasí Holice

  Webkamera

Holice - Kamenec - JO80AC

  Sponzoring
Finanční podpora
Město Holice

Pardubický kraj


Materiální podpora

Materiální podpora

Materiální podpora


  test antispamu
email: moc.lhk1ko@akcitsap
email: past@ok1khl.com

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.